TITOLO IN OLANDESE

Na een zomer hard werken in Nederland en een vakantie waarin het huis geschilderd moest worden, snakte ik naar een weekje vissen. Dus ik mailde mijn gids en vriend Osvaldo Velo en vroeg hem of hij in september een week de tijd had om met mij te gaan vissen. Gelukkig was hij nog niet vol geboekt en had hij tijd voor mij. Ik boekte direct mijn 3e trip naar centraal Italië voor een weekje vliegvissen in een adembenemende omgeving. 

De weken voorafgaand aan de reis hebben we samen besproken welke rivieren en vissoorten we wilden bevissen. Dit jaar heb ik voor een centraal punt in Umbrië gekozen. Vanuit dit punt konden we meerdere rivieren aandoen zonder lang in de auto te zitten.

Na een goede vlucht van Amsterdam naar Rome en een uurtje in de trein naar Orte pikte Osvaldo mij daar op het station op. En zoals altijd had Osvaldo de benodigde papieren al geregeld en zijn we direct op pad gegaan.

Hij bracht mij naar een diepe en super mooie azuurblauwe rivier die “Santa Susana” genoemd wordt, deze rivier ligt in de regio “Latium”. Het was geen gemakkelijke rivier, steile hoge oevers en forel die alleen reageert als er een hatch is. Naar een nimf kijken ze niet om. Grote forel gezien en tijdens de hatch ook bijna gevangen als ik niet met mijn lijn in het riet verstrikt was geraakt waardoor de haak niet goed gezet kon worden. Maar niet getreurd, het weer en de omgeving waren geweldig.

De volgende dag zijn we naar upper stretch van de “Nera” gegaan. Een hele mooie kalkrivier. Super helder water en maar een 40cm diep, een water om erg voorzichtig te zijn, voor je het weet zijn de vissen verjaagd. Ondanks het harde werk van Osvaldo konden we geen vissen spotten.

Na een visloze dag zijn we de volgende morgen naar de plek gegaan waar de “Nera” en de “Corno” samenkomen. Alweer een super mooie stek. Op de plek waar de twee rivieren samensmelten is er een gigantisch sterke stroming. Mijn vliegvis vaardigheden kwamen ernstig te kort voor dit stukje rivier. Maar Osvaldo bracht mij na een kleine honderd meter naar een rustiger deel van de rivier de “Corno”. Je blijft je verbasen over de omgeving, net of je ergens in niemandsland staat te vissen. De rivier heeft veel hot spots voor de forel, snelle diepe poelen, overhangende bomen en holle oevers.  Kleine rolworpen is wat je hier nodig hebt. Ving er een mooi getekende forel die volgens Osvaldo een inheemse bruine forel uit de Nera was.

En als je denkt dat het niet mooier kan dan heb je het mis. Na de mooie ervaringen op de Corno bracht Osvaldo me naar een plek waarvan je bijna niet kan geloven dat het echt bestaat. Na een klein uurtje rijden kwamen we aan bij de rivier “Tronto”. De ochtendsessie was niet zoveel anders dan dat ik gewent was, maar de vissen hadden er geen zin in. Op een paar hele kleine forelletjes na geen reactie. Osvaldo zei kom we gaan naar een ander stuk van de rivier en dat deden we. Halverwege de middag kwamen we in een vallei die zo mooi was dat je er gewoon sprakeloos van raakt. Het leek wel of we in een scene van Indiana Jones terecht waren gekomen. Smalle diepe spleten met glas helder water tussen rotsen zo groot als huizen. En daar waren de grote kopvoorns. Niet makkelijk die schuwe vissen en zeker als er niet zoveel dekking is, maar we hebben er een paar gevangen. Het waren spannende momenten. Een plek om nooit meer te vergeten.

We hebben de week afgesloten met nog een dag en een ochtend op de “Nera”. Dat kon nog net voordat we naar het vliegveld moesten. Taaie visserij vanwege het warme weer. Er was bijna geen activiteit alleen bij het invallen van de avond. Maar op de laatste ochtend lag er een enorme forel bij de oever van de rivier, helaas was het nergens in geïnteresseerd. Ik ving 5 min. voordat we moesten stoppen nog net even mijn laatste forel van de vakantie.

Na deze mooie, mooie week bracht Osvaldo me naar het vliegveld in Rome. 

Waarom heb ik weer voor Italië gekozen? Er zijn meerdere verschillen tussen de manier van vissen in Nederland en in Italië. Natuurlijk het verschil in de vissoorten, de forel en de kopvoorn hebben we eigenlijk niet in Nederland. Beide moeilijke vissen, vooral als je in het heldere water van Italië bent. Vissen in klakrivieren betekent vissen in glashelder water. Als jij de vis kunt zien, dan kunnen ze jou ook zien. Ook stromend water is iets dat we niet echt kennen in Nederland, de stroming kan zo hard zijn dat je bij het waden zeker een waadstok nodig hebt. Er zijn delen waar de stroming zo sterk is, dat wanneer je je voeten optilt in maar 40cm diep water, je zonder een waadstok direct wordt weggespoeld. De rivieren zijn niet erg breed, een klein beetje breder dan onze poldersloten. Er zijn niet veel plaatsen waar je lange worpen nodig hebt. Vanwege de smalle rivieren en overhangende vegetatie is een roll-cast of pijl-en-boog cast het meest voor de hand liggend, met een korte # 5 kom je prima uit de voeten. Vergeet overdag wanneer er geen hatch gaande is, de delicate vliegen en kleine tippets. De forel moet worden verleid met grote droge vliegen, 25 / 30mm en tippet van zeker 18/00. Als er geen vis zichtbaar is, kan elke plek met overhangende bomen, diepere poelen en holle oevers vis geven. Na de 3 jaar denk ik dat ik het water begin te lezen, en de hotspots te kennen.

Osvaldo nogmaals dank voor de mooie week.

One trip, more destinations

“After a summer offhard work in the Netherlands and a vacation painting the whole house, I was desperate for a week fishing. So, I mailed my guide and friend Osvaldo Velo.

I wanted to know if he would have some time for me in September for a week fishing. Luckily, he had time and so I booked the 3rd trip to central Italy for a week fishing in an astonishing area.

The weeks before the trip we discussed about what rivers and fish we want to go for. This year I chose a central point in Umbria. From this point we could fish several rivers without having a long car trip.

After a good flight and a small train trip, Osvaldo picked me up from the station in Orte. Of course, Osvaldo has arranged as always, the national permit so we went straight away to the first river.

He brought me to a very deep and very nice azure blue water called “Santa Susanna” in the region Latium. Difficult fishing because of the high and steep river side and trout that only react on you fly when they are rising. Later I missed one, but the environment made it right.

The next day we had the upper stretch of the river “Nera”. A very nice spot. Super clear water a foot and a half deep, a water to be very careful before you know you spook the fish. Despite of the hard work of Osvaldo we could not spot any fish.

After a fishless day we went the following morning the point were the river “Nera” meets the river “Corno”. Again, a nice place to be. At the meeting point of the two rivers there is an astonishing strong current. My fishing skills were to less for this kind of water, but after a few hundred meters Osvaldo brought me to a nice calm part of the river. Again, such a nice environment, it gives you the feeling that you are some where in the middle of no man’s land. The river has a lot of hotspots for trout. Quick deeper pools, slow pools, overhanging branches and hollow banks. Small roll casts are certainly needed. Caught some nice trout. Osvaldo told me that one of them was a native brown from the river “Nera”.

And If you think that it cannot be nicer, you are wrong. After such a beautiful river like the “Corno” Osvaldo brought me to a place that you can hardly believe that it exists. After a small hour drive, we came by the river “Tronto” The morning session was in a part of the river that’s not so many different as I was used to, but the fish was not eager to bite. Osvaldo said let’s go to another part of the river, so we did. Mid afternoon we entered a valley so beautiful that I was speechless. It looks that we were in a movie of Indiana Jones. Small very deep and narrow pools between rocks as big as a house. And there were the big chubs. No easy fishing because off the spooky fish, but we managed to catch some. A place to never forget.

We finished the week with a day and the morning before leaving to the airport on the “Nera”. Hard fishing because of the warm weather. There was almost only activity at the evening rise. But on the last morning there was a huge trout laying near the bank of the river, unfortunately it wasn’t interested in anything. I caught 5min before we had to stop me last trout of the vacation.

After this nice, beautiful week Osvaldo brought me to the airport in Rome.

Why did I choose Italy again? There are several differences between the way of fishing in Holland and in Italy.  Of course the difference in the species, the trout and the chub. Both difficult fish especially when you are in the clear waters of Italy. Fishing in the chalk streams means fishing in glass-clear water. If you can see the fish, they can see you also. Also the running water is something that we are not familiar with in Holland, the current can be so hard that when wading you certainly need a wading stick. In some part the current is so strong that when you lift your feet and the water level is up to 1,5 feet deep you will be washed away without a stick. The rivers are not wide, a little wider than the polder-ditches, there are not many places where you need long casting. Because of the small rivers and vegetation a roll-cast or bow and arrow cast are most wanted a short #5 is recommended,  On mid daytime when there is no hatch going on, forget the delicate fly’s and small tippets. The trout must be seduced with big dry fly’s, 25/30mm and 18/00 tippet. When there is no fish visible, every spot with overhanging tree’s, deeper pools and hollow banks can bring you fish. After the 3 years I think that I’m starting to read the water, knowing the hotspots. 

 Osvaldo thanks again for this wonderful week.”

 

Post Author: Osvaldo Velo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

You may also like

Midden-Italië, een plek om meer dan eens naar terug te gaan.

Midden-Italië, een plek om meer dan eens terug te gaan.

River Mignone: fishing for chub in the middle of nowhere

Chub fishing is not so common among flyanglers is Italy,

List of books

Books translated into Italian from French Ecrit le Soir L.